Kontakt

Številka prenosnega telefona: 040/77-77-20

E-pošta: sd.okslj@gmail.com

Statistika

Števec pogledov vsebine : 411478

Pravilnik o vadnini 2021/2022

PRAVILNIK O VADNINAH V OTROŠKI KOŠARKARSKI ŠOLI LJUBLJANA ZA SEZONO 2021/22

1. Mesečna vadnina v Otroški košarkarski šoli Ljubljana (v nadaljevanju tud OKŠ) za sezono 2021/22 od septembra dalje znaša:

a. za košarkarske treninge 1x tedensko po 45 minut 15,00€

b. za košarkarske treninge 1x tedensko po 60 minut 20,00€ 

c. za košarkarske treninge 2x tedensko po 45 minut 25,00€ 

d. za košarkarske treninge 2x tedensko  kjer vsaj ena od vadb traja 60 minut 30,00€ 

Na nekaterih šolah kjer izvajamo interesno dejavnost v dveh terminih tedensko en termin pokrije šola sama, zato lahko učenci obiskujejo vadbo 2x tedensko za ceno 1x obiska, ker je drugi obisk v tednu brezplačen. V primeru, da otrok obiskuje vadbo le 1x tedensko pa je ta obisk plačljiv.

2. V kolikor košarkarske treninge v OKŠ obiskujeta dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le eden, drugi pa le polovico vadnine (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je en otrok oproščen plačila vadnine zaradi hujših poškodb ali bolezni, v mesecih njegove odsotnosti drugi otrok plačuje polno vadnino. Enako velja za vsakega naslednjega otroka iste družine.

3.Vadnino je potrebno poravnati tudi, če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so vadeči plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo treningov in je OKŠ Ljubljana o tem pisno obveščen. 

4. Znesek celoletne vadnine znaša:

a. za košarkarske treninge 1x tedensko (45 minut vadbe) 150,00 €,

b. za košarkarske treninge 2x tedensko (45 minut vadbe) 250,00 €.

V primeru plačila v enkratnem znesku priznamo 10% popust.

5. Vadnina se plačuje na transakcijski račun OKŠ na podlagi izstavljenega računa. V sezoni 2021/22 bodo predvidoma izstavljeni mesečni računi. Zaradi aktualnih epidemioloških razmer pa se to prilagodi ob začasnem prenehanju vadbe.

V kolikor se izvede vsaj polovica možnih vadb v mesecu, se mesečna vadnina obračuna v celoti. V primeru, da se izvede manj kot polovica možnih vadb, se obračuna polovična mesečna vadnina. Šteje se, da izvedba vadbe ni možna, če so na dan predvidene vadbe šolske počitnice, državni praznik, šola v naravi ali pa, če je vadba odpovedana s strani vodstva šole zaradi višje sile.

Mesečna vadnina se ne obračuna le v primeru, če v mesecu ni bila izvedena nobena vadba.

V primeru zamude s plačilom obveznosti iz vadnin se pošlje opomin. V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se vadečemu do izvršitve plačila izreče prepoved treniranja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima OKŠ pravico obračunat stroške takega pošiljanja v višini 5,00 €.

6. Vadeči lahko v tekoči košarkarski sezoni trenira samo pod pogojem, da ima poravnane vse finančne obveznosti do OKŠ iz preteklih sezon.

7. Upravni odbor OKŠ lahko izda sklep o znižanem plačilu vadnine. Sklep se izda na podlagi pisne vloge, ki vsebuje dokazila iz katerih je razviden razlog za znižanje vadnine (npr. Odločba CSD). Do izdanega sklepa se plačuje vadnina po tem pravilniku. Sklep UO velja od dneva izdaje sklepa do datuma določenega v sklepu oz. najdlje do konca sezone (30.6.2022).

8. Ta pravilnik velja od 1.9.2021 dalje in velja za šolsko leto 2021/22 do 30.6.2022 oz. do spremembe, ki jo lahko sprejme ter potrdi UO OKŠ.

Partnerji

Izvajanje programa sofinancira MOL

lj-grb