VADNINA 2020/2021

PRAVILNIK O VADNINAH V OTROŠKI KOŠARKARSKI ŠOLI LJUBLJANA ZA SEZONO 2020/21

1. Mesečna vadnina v Otroški košarkarski šoli Ljubljana (v nadaljevanju tudi: OKŠ) za sezono 2020/21 od septembra dalje znaša:

a. za košarkarske treninge 1x tedensko po 1 šolsko uro 12,00 €

b. za košarkarske treninge 2x tedensko po 1 šolsko uro 20 €.

Na posameznih šolah se višina mesečne vadnine lahko razlikuje, o čemer bo OKŠ obvestila starše.

2. V kolikor košarkarske treninge v OKŠ obiskujeta dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le eden, drugi pa le polovico vadnine (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je en otrok oproščen plačila vadnine zaradi hujših poškodb ali bolezni, v mesecih njegove odsotnosti drugi otrok plačuje polno vadnino.

3. Vadnino se plačuje 10 mesecev na leto. Igralci načeloma v nobenem primeru niso oproščeni plačevanja vadnine. Vadnino je potrebno poravnati tudi, če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so igralci plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru hujših poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo treningov en mesec ali več. V tem primeru mora igralec posredovati klubu pisno prošnjo za oprostitev vadnine v mesecu, v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor).

4. Znesek celoletne vadnine znaša:

a. za košarkarske treninge 1x tedensko (45 minut vadbe) 120,00 €,

b. za košarkarske treninge 2x tedensko (45 minut vadbe) 200 €.

V primeru plačila v enkratnem znesku priznamo 10% popust.

5. Vadnina se plačuje na transakcijski račun OKŠ na podlagi izstavljenega računa. V sezoni 2020/21 bodo predvidoma izstavljeni trije računi, in sicer:

- meseca novembra za september - november;

- meseca februarja za december – februar;

- meseca junija za marec – junij.

V kolikor se izvede vsaj polovica možnih vadb v mesecu, se mesečna vadnina obračuna v celoti. V primeru, da se izvede manj kot polovica možnih vadb, se obračuna polovična mesečna vadnina. Šteje se, da izvedba vadbe ni možna, če so na dan predvidene vadbe šolske počitnice, državni praznik, šola v naravi in podobno.

Mesečna vadnina se ne obračuna le v primeru, da v mesecu ni bila izvedena nobena vadba.

V primeru zamude s plačilom obveznosti iz vadnin se pošlje opomin. V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se igralcu do izvršitve plačila izreče prepoved treniranja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima OKŠ pravico obračunat stroške takega pošiljanja v višini 5,00 €.

6. Igralec lahko v tekoči košarkarski sezoni trenira samo pod pogojem, da ima poravnane vse finančne obveznosti do OKŠ iz preteklih sezon.

7. Upravni odbor OKŠ lahko izda sklep o znižanem plačilu vadnine. Sklep se izda na podlagi pisne vloge, ki vsebuje dokazila iz katerih je razviden razlog za znižanje vadnine (npr. Odločba CSD). Do izdanega sklepa se plačuje vadnina po tem pravilniku. Sklep UO velja od dneva izdaje sklepa do datuma določenega v sklepu oz. najdlje do konca sezone (30.6.).

8. Ta pravilnik velja od 1.9.2020 dalje in velja za šolsko leto 2020/21 do 30.6.2021 oz. do spremembe, ki jo lahko sprejme ter potrdi UO OKŠ.